Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Tehnički preglediStambeni blok u Beogradu


 


1. Tehnički pregled izvedenih radova na pojačanom održavanju državnog puta drugog reda (R-125a) u zoni graničnog prelaza " Prohor Pčinjski" od km 13+671,43 do km 13+935,00,

2. Tehnički pregled izvedenih radova na saobraćajnici T6 (od ulice Vojvođanske do izgrađenog dela ulice dr. Ivana Ribara) sa pripadajućom infrastrukturom,

3. Tehnički pregled izvedenih radova na saobraćajnici S-18 sa pipadajućom infrastrukturom, celina Lisičiji Potok u Beogradu,

4. Tehnički pregled izvedenih radova na saobraćajnici S-11, servisna saobraćajnica S-7 i S-12 i saobraćajnice S-8a, S-9 i S-10a sa pipadajućom infrastrukturom na lokaciji privredna zona Zemun, zone 1 i 2,

5. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji jednosmernih priključnih saobraćajnica za potrebe priključenja I faze kompleksa benzinske stanice uz motel tip I " Palić-desno", na državni put prvog reda(magistralni put –autoput)
broj 22(E-75), deonica petlja Sever- petlja istok, izlivna traka sa E-75 i saobraćajni priključak kod km 19+907 i ulivna traka na E-75 i saobraćajni priključak kod km 20+175, sa desne strane u pravcu rasta stacionaže, u K.O. Palić,

6. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji kamionske vage, vagarske kućice i nadstrešnice nad kolskom vagom na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Batrovci, na državnom putu prvog reda (autoput E-70),

7. Tehnički pregled izvedenih radova na pojačanom održavanju (poboljšanju) državnog puta prvog reda (M-7.1), deonica 2066, Plandište-Vršac 1, u zoni raskrsnice sa ulicom Ankucić Lukrecije u Margiti, kod km 72+555,00 i raskrsnice sa lokalnim putem kod km 76+530,00 u Ritovima,

8. Tehnički pregled izvedenih radova na delu saobraćajnice S-19 II deo (od ulice S-3 do kraja ul.S-19) sa pripadajućom infrastrukturom, u prostornoj celini Lisičiji potok u Beogradu,
9. Tehnički pregled izvedenih radova dela ulice Nikole Pašića u Mladenovcu,

10. Tehnički pregled izvedenih radova na stambenom objektu sa podzemnom garažom na GP "1-3", K.O. Čukarica, Komovska ulica br.21-23, Beograd (Žarkovo-Bele vode ) kao i priključnog 1kV kablovskog voda za napajanje objekta,

11. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji saobraćajnice S-8, sa pripadajućom infrastrukturom u okviru Industrijske zone Gornji Zemun, od saobraćajnice S-8 do fabrike "Zvezda" u Beogradu,

12. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji primarnog kišnog kolektora u zoni autoputa Beograd-Novi Sad, (lokacija privredna zona Gornji Zemun) u Beogradu,

13. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji sabirne kapele –mrtvačnice na Bežanijskom groblju u Novom Beogradu,

14. Tehnički pregled izvedenih radova izgrađene ulice Nikole Pašića od ulice Kralja Petra I do ulice Mome Stevanovića u Mladenovcu

15. Tehnički pregled izvedenih radova na pojačanom održavanju državnog puta prvog reda M-24, Kovin-Smederevo, deonica Kovin-most na Dunavu, od km 243+453,89 do km 249+454,77,

16. Tehnički pregled izvedenih radova na pojačanom održavanju raskrsnice državnog puta prvog reda M-3 i obilaznice oko Novog Bečeja kod km 508+646,

17. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko reke Južna Morava(ID 2079), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Kruševac-Pojate,

18. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko potoka (ID 2054) u Tavniku, na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Čačak-Kraljevo,

19. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko reke Ostrovke (ID 2050), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Čačak-Kraljevo,

20. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko reke Čemernice(ID 2048), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Čačak-Kraljevo,

21. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko reke Banje(ID 2049), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Čačak-Kraljevo,

22. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko potoka Pocopanj u Ćićevcu(ID 2082), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Kruševac-Pojate,

23. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko Jovanovačke reke (ID 02084), na državnom putu prvog reda (M-5), deonica Kruševac-Pojate,

24. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji putnog objekta –most preko kanala DTD (ID 3006), na državnom putu prvog reda (M-7) u Novom Sadu, deonica Novi Sad-Zrenjanin.

25.Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji u post. gabaritima zgrade poslovnih usluga spratnosti prizemlje na katastarskoj parceli br.12700/2 K.O. Čukarica u Ulici Obrenovački drum br.3 u Beogradu, kojim radovima se formira poslovni objekat-distributivno skladišni centar robe široke potrošnje, spratnosti prizemlje, ukupne BRGP obračunate po GP-u i JUS-u 11.291,77m2 (prizemlje 10.442,04 m2+ galerija 849,73m2),

26. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na GP1 u bloku 2.5 u naselju Kamendin u Zemun Polju,

27. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji O.Š. u naselju Višnjička Banja u Beogradu,

28. Tehnički pregled izvedenih radova na rekostrukciji zgrade Poliklinike u Hitan prijem i pristupne saobraćajnice u KBC Zvezdara u Beogradu,


29. Tehnički pregled izvedenih radova VIII-3 faze : izgradnja nadkrivenog parking prostora, u kompleksu stambenih objekata na lokaciji zapadno od Ulice dr Ivana Ribara,

30. Tehnički pregled izvedenih radova VIII-1 faze-uređenje lokacije: izrada nasipa i potporne konstrukcije,

31. Tehnički pregled izvedenih radova VIII-2 faze-izrada infastrukture i saobraćajnica,

32. Tehnički pregled izvedenih radova za faznu izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat.parceli br. 1101/5 K.O. Šabac u Ulici Jovana Cvijića br.15 i Alekse Šantića br.7, lamela A i za izgradnju višeporodičnog stambeno- poslovnog objekta u Šapcu, lamela B,
33. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambenog objekta sa podzemnom garažom u Ul. Pčinjska br.18 u Beogradu

34. Tehnički pregled izvedenih radova na uređenju ekonomskog dvorišta groblja" Lešće", nadkrivenog prostora za mehanizaciju-nadstrešnice, bruto površine pod objektom, podzemnog objekta crpne stanice i platoa za pranje vozila, odlaganje materijala i pristup objektu,

35. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji RLAN bazne stanice za bežični pristup internetu na lokaciji Borča, Beograd

36. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambeno poslovnog objekta sa podzemnom garažom u Ul. Olge Alkalaj br.2a, u Beogradu,ukupne bruto građevinske površine nadzemnih etaža 3.077,42m2,

37. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji vodovoda Ø 800mm od rezervoara " Topčiderska zvezda" do mosta " Gazela", u Beogradu ,

38. Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji i proširenju graničnog prelaza " Batrovci" na autoputu E-70 (km 468+590), I faza.

39. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji poslovnog objekta ( TEMPO) DISTRIBUTIVNO – SKLADIŠNI CENTAR ROBE ŠIROKE POTROŠNjE, spratnosti P, ukupne BRGP po GP-u i JUS-u 11.291,77m2 ( prizemlje 10.442,04m2 + galerija 849,73 m2)investitora „DELHAIZE SERBIA“ D.O.O. iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br.14.

40. Tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji stambeno – poslovnog objekta na GP1 u bloku 2.5 u naselju Kamendin u Zemun polju.

41. Tehnički pregled izvedenih radova na rehabilitaciji i pojačanom održavanju državnog puta prvog reda (M-24), Kovin – Smederevo, deonica: Kovin – most na Dunav, za potrebe investitora JP''Putevi Srbije''

42.Autoput, E-75, deonica: Srbobran – Feketić

43. Autoput E-70, deonica: Kuzmin – Šid – granica sa Republikom Hrvatskom

44. Autoput E-70, deonica: Petlja Ruma i petlja Pećinci

45. Magistralni put M-22.1. deonica: Inđija – Gladnoš

46. Lokalni put Voganj – Šimanovci

47. Put Beočin – Sr. Kamenica


 

   
       
Osnovna škola, Višnjička banja u Beogradu     Stambeno-poslovni objekat u Šapcu
       
   
       
Sabirna kapela u Beogradu     "Tempo" u Beogradu
       
   
       
Stambeno-poslovni objekat "Kamendin" Zemun polje     Kliničko-bolnički centar "Zvezdara" Beograd

   
       
Most preko reke Banje - deonica puta Čačak-Kraljevo     Most preko reke Čemernice - deonica puta Čačak-Kraljevo
       
   
       
Most preko reke Ostrovka - deonica puta Čačak-Kraljevo     Most preko potoka Pocopanj - deonica puta Kruševac-Pojate