Licence

Licenca za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata  za koje građevinsku dozvolu izdaje ministrastvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine i to:

  • Licenca P090A2– Arhitektonski projekti objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine);
  • Licenca P091A1– Arhitektonski projekati objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom;
  • Licenca P131G2 Projekti saobraćajnica za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prlaze;
  • Licenca P131S1– Projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze;
  • Licenca P132G1– Projekata građevinskih konstrukcija za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze;
  • Licenca P203G1– Projekti građevinskih konstrukcija za objekte preko 50m visine;
  • Licenca I131G2 – Izvođenje radova na saobraćajnicama za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze.
  • Licenca P090G1 – projekti građevinskih konstrukcija objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i objekata u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine.
  • Licenca P112G2 – projekti saobraćajnica za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno – sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme).
  • Licenca P112S1 – projekti saobraćaja i saobraćajne signalizacije za objekte niskogradnje na aerodromskom kompleksu (poletno – sletne staze, rulne staze, pristanišne platforme, hangarske platforme).