Sistem menadžmenta kvalitetom

Integrisani menadžment sistema (IMS) se primenjuje u svim procesima bez izuzetka u preduzeću “ŠIDPROJEKT” doo Šid.

    • Sistem menadžmenta kvalitetom ima cilj da primenom procesnog prilaza trajno obezbedi zadovoljenje korisnika i trajno unapređenje procesa rada.
    • Sistem menadžmenta životnom sredinom na osnovu usvojene politike i ciljeva i referentne zakonske regulative identifikuje svoje aspekte životne sredine, vrednuje ih i drži pod kontrolom.
    • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu na osnovu identifikovanih rizika drži pod kontrolom sve elemente ključne za bezbednost i zdravlje na radu.
    • Sistema menadžmenta bezbednošću informacija ima za cilj da održava poverljivost, integritet i raspoloživost informacija primenom procesa menadžmenta rizikom i uliva poverenje zainteresovanim stranama da se rizikom adekvatno upravlja.
  • Sistem menadžmenta energijom ima za svrhu da omogući organizaciji da uspostavi sisteme i procese i koji su potrebni da se pobolјša energetska performansa, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Integrisani sistem menadžmenta integriše zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, SRPS EN ISO 50001:2018 i SRPS ISO 37001:2017 i na način koji obezbeđuje efektivno i efikasno sprovođenje svih zahteva standarda.

Uspostavljanje integrisanog sistema menadžmenta “ŠIDPROJEKT” doo. primenjuje, održava i stalno unapređuje prema objektivnim mogućnostima.