Izrada planske dokumentacijeOdeljenje za plansku dokumentaciju "Šidprojekta" DOO prati izradu Generalnih, Idejnih, Glavnih projekta puteva i svih objekata i instalacija i priprema projektne zadatke.

Odeljenje priprema dokumentaciju potrebnu za realizaciju dugoročnih i srednjeročnih programa i planova razvoja projekata i prati i učestvuje u radu stručnih komisija i timova u vrednovanju projektnih rešenja i izboru najpovoljnijih, sve do stručne i formalno pravne verifikacije projekta.

Odeljenje na osnovu ugovorenih rokova prati dinamiku realizacije obrađivačem tehničke dokumentacije i kontroliše mesečne situacije za izvršenje ugovorenih usluga.

 Odeljenje za plansku dokumentaciju se organizuje, koordinira i angažuje na pripremi i izradi Programa za izradu planske dokumentacije. Na osnovu aktivnih ugovora, prati dinamiku obrađivača, dinamiku realizacije obrađivača i kontroliše njihove situacije za izvršenje ugovorenih uslova. Takođe vrši obradu predmeta kojim se izdaju uslovi za izradu Programa za prostorne, generalne i urbanističke planove, izvoda iz plana za izgradnju puteva i akata o urbanističkim uslovima, a vrši i izradu tendera, javne nabavke za izradu planske dokumentacije.

Odeljenje izvršava i prati realizaciju svih potrebnih uslova, mišljenja i saglasnosti za izradu planske i tehničke dokumentacije. Priprema i pribavlja rešenje za izvođenje radova, odluke i zaključci vezani za realizaciju i planske i tehničke dokumentacije.