Izrada urbanističko-tehničke dokumentacije

    Do sada iza sebe imamo više urbanističkih projekata i to: Urbanistički projekati 19 mesnih zajednica opštine Šid, Urbanistički projekat planirane izgradnje LOGISTIČKOG CENTRA u bloku 9, Stara Pazova, u k.o. Stara Banovci, kao i arhitektonsko urbanističko i parterno idejno rešenje, prema utvrđenim pravilima iz plana višeg reda, odnosno, privođenje kompleksa planiranoj nameni i stvaranje uslova za izgradnju novih objekata. Urbanistički projekat GP Gostun. Urbanistički projekat preparcelacije i izgradnje stambeno poslovnog objekta Po+P+4, na parcelama broj 4069, 4074, 4075, 4076 k.o. Šid. Planom preparcelacije se predviđa jedna građevinska parcela od postojećih parcela br. 4074, 4075, 4076, k.o. Šid., urbanistički projekat nove kotlarnice na biomasu u fabrici "VICTORIA OIL", glavni projekat uređenja malih urbanih celina na teritoriji grada Novog Sada, urbanistički projekat za tank jestivog ulja, skladište gotovih proizvoda, izmeštanje kolske vage u fabrici Victoria Oil u Šidu i saobraćajni priključak za teretni ulaz I niz urbanističkih projekata parcelacije.