Stručni nadzor

      Pored projektovanja "Šidprojekt" pruža usluge stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. Referenc lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata sve struke kao sto su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja, instalacije (mašinske, elektro i hidro).

    Gore navedeno se potkrepljuje vršenjem nadzora nad izgradnjom sedam graničnih prelaza Republike Srbije (Sremska Rača, Badovinci, Trbušnica, Bajina Bašta, Jabuka, Gostun i Mehov Krš), niza stambenih I poslovnih objekata širom Srbije.

Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

    -Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
    -Proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
   - Kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
   - Saradnja sa projektantima radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova;
    -Kontrola  izrade  generalnog dinamičkog  plana izgradnje i praćenje njegovog izvršenja;
    -Koordinacija generalnog izvođača i kooperanata u svim fazama izvođenja radova;
    -Praćenje aktivnosti svih učesnika na bazi generalnog plana, radi obezbeđenja završetka planiranih radova u zacrtanim rokovima;
   - Radni sastanci sa Investitorom i izvođačima radova;
   - Izrada izveštaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
   - Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, važećim standardima i zakonskim propisima;
   -Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat;
   - Kontrola izmena i dopuna projektne dokumentacije;
   - Definisanje posebnih zahteva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
    -Kontrola funkcionalnih ispitivanja instalacija i opreme;
   - Evidentiranje i verifikacija rezultata dokazivanja projektovanih parametara  sistema;
   - Kontrola građevinske dokumetacije;
    -Kontrola privremenih i okoncanih situacija izvođača, overa istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene-ugradjene u objekat;
    -Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru.

 Praćenje i kontrola koštanja radova

   - Učešće u pripremi eventualnih naknadnih zahteva Naručioca prema izvođačima;

    -Evaluacija zahteva izvođača za naknadnim radovima;

    -Predlozi Naručiocu za rešavanje spornih potraživanja izvođača.

    Nadzor na objektima  vrši  tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti. Stručni nadzor  se vrši  u svemu prema  odredbama Zakona o  planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i  vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

    Kontrola usaglašenosti izgradnje objekta sa odobrenom tehničkom dokumentacijom “Šidprojekt” izuzetno stručno i savesno obavlja kontrolu usaglašenosti izgradnje objekata sa odobrenom projektno - tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se vrši izgradnja i blagovremeno preduzima sve potrebne, zakonske korake u slučaju odstupanja izgradnje od glavnog projekta.

   Usluga stručnog tehničkog nadzora trenutno se pruža na izgradnji robnocarinskom terminalu u Šapcu, koji sadrži poslovni objekat, magacin, kolsku vagu, nadstrešnicu, kontrolne kabine, platforme za pregled kamiona kao i sva prateća infrastruktura, na mostovima na Savi i nadvožnjacima iznad autoputa, te stambenom objektu u Šidu. Nadzor je vršen i na carinskim ispostavama Đala, Kaluđerovo, Šid, Kladovo i Subotica.

    Osim dosada navedenog značajno je istaći vršenje stručnog tehničkog nadzora na objektima kolektivnog stanovanja u Šidu i Inđiji, adaptaciji školskih zgrada i objekata javnih i državnih institucija i preduzeća u oblasti visokogradnje, regionalnim i magistralnim putevima i mostovima u oblasti niskogradnje, kao i vršenje nadzora nad izgradnjom infrastrukture.