Stručni nadzor

Granični prelaz “Mehov Krš”, Špiljani

“Šidprojekt”doo pruža usluge stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem radova. Referenc lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata sve struke kao što su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja, instalacije (mašinske, elektro i hidro).

Gore navedeno se potkrepljuje vršenjem nadzora nad izgradnjom sedam graničnih prelaza Republike Srbije (Sremska Rača, Badovinci, Trbušnica, Bajina Bašta, Jabuka, Gostun i Mehov Krš), nekoliko Carinskih ispostava,niza stambenih ,poslovnih i školskih objekata širom Srbije. Osim dosada navedenog značajno je istaći vršenje stručnog tehničkog nadzora na objektima kolektivnog stanovanja , objekata javnih i državnih institucija i preduzeća u oblasti visokogradnje, regionalnim i magistralnim putevima i mostovima u oblasti niskogradnje, kao i vršenje nadzora nad izgradnjom infrastrukture.

Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 • Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
 • Proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
 • Kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
 • Saradnja sa projektantima radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova;
 • Kontrola  izrade  generalnog dinamičkog  plana izgradnje i praćenje njegovog izvršenja;
 • Koordinacija generalnog izvođača i kooperanata u svim fazama izvođenja radova;
 • Praćenje aktivnosti svih učesnika na bazi generalnog plana, radi obezbeđenja završetka planiranih radova u zacrtanim rokovima;
 • Radni sastanci sa Investitorom i izvođačima radova;
 • Izrada izveštaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
 • Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, važećim standardima i zakonskim propisima;
 • Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat;
 • Kontrola izmena i dopuna projektne dokumentacije;
 • Definisanje posebnih zahteva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
 • Kontrola funkcionalnih ispitivanja instalacija i opreme;
 • Evidentiranje i verifikacija rezultata dokazivanja projektovanih parametara  sistema;
 • Kontrola građevinske dokumetacije;
 • Kontrola privremenih i okoncanih situacija izvođača, overa istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene-ugradjene u objekat;
 • Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru.

Praćenje i kontrola koštanja radova

 • Učešće u pripremi eventualnih naknadnih zahteva Naručioca prema izvođačima;
 • Evaluacija zahteva izvođača za naknadnim radovima;
 • Predlozi Naručiocu za rešavanje spornih potraživanja izvođača.

Nadzor na objektima  vrši  tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti. Stručni nadzor  se vrši  u svemu prema  odredbama Zakona o  planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i  vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

Kontrola usaglašenosti izgradnje objekta sa odobrenom tehničkom dokumentacijom “Šidprojekt” izuzetno stručno i savesno obavlja kontrolu usaglašenosti izgradnje objekata sa odobrenom projektno – tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se vrši izgradnja i blagovremeno preduzima sve potrebne, zakonske korake u slučaju odstupanja izgradnje od glavnog projekta.