O nama

“Šidprojekt” doo Šid , osnovano je 1979. godine. Već u prvim godinama poslovanja, u društvu se iskristalisala vizija ka kontinuiranom rastu i razvoju, zapošljavanju mladih i perspektivnih kadrova i potpunom zadovoljenju potreba i očekivanja korisnika usluga.

Tokom četrdesetogodišnjeg perioda, “ŠIDPROJEKT” doo je ostvarilo zapažene poslovne rezultate. Zahvaljujući multidisciplinarnom timu stručnjaka i visokoj tehničkoj opremljenosti, ostvarena je saradnja sa više od 600 preduzeća i urađeno preko 9000 projekata.

Danas “Šidprojekt” doo Šid zapošljava 50 inženjera i tehničara, od čega je više od 30 inženjera sa licencama Inženjerske komore Srbije. Mereći nekim svetskim merama i tradicijama, četrdeset godina postojanja i uspešnog rada preduzeća možda nije mnogo, ali na ovim našim prostorima gde su promene u svim oblicima neprestane, gotovo trusne, to je značajan period.

Osim izrade projekata različitih vrsta i studija, u svakodnevnoj delatnosti “Šidprojekt” doo Šid vrši tehničke kontrole tehničke dokumentacije, tehničke preglede radova na izgradnji svih vrsta objekata i instalacija, stručni tehnički nadzor na izvođenju radova, konsultantske i druge inženjerske usluge, izgradnju objekata za tržište po sistemu inženjeringa.

Pružanje usluga “Šidprojekt” doo Šid vrši po principu partnerskih odnosa. “Šidprojekt” doo Šid nije cilj izraditi projekat za investitore po njihovim projektnim zadacima, već se trudimo dati najbolje sveukupno rešenje pri čemu smo aktivno uključeni i zaintersovani u realizaciji izrađenih projekata do njihovog stavljanja u funkciju.

Unutrašnja organizovanost “Šidprojekt” doo Šid prilagođavana je zahtevima tržišta i uspešnosti, a tržište je prošireno na gotovo celokupnu teritoriju republike Srbije. Po potrebi projekti su rađeni i za strana tržišta u saradnji sa “Centroprojektom” iz Beograda.

Vrednost kapitala povećavana je iz godine u godinu, a da su pri tom značajna sredstva ulagana u humanitarne svrhe, zdravstvo, kulturu, obrazovanje i sport.

U proteklih 40 godina u “Šidprojekt” doo Šid je izradio projektno tehničku dokumentaciju po kojoj je izgrađeno više stotina kilometara puteva i pratećih putnih objekata, nekoliko mostova, stotine kilometara vodovodne i kanalizacione mreže, elektro vodova i postrojenja, stotine hiljada kvadratnih metara stambenog, poslovnog, reprezentativnog, prodajnog i proizvodnog prostora, niz zgrada zdravstvenih i kulturno- obrazovnih ustanova i sportsko rekreacionih objekata.

U poslednjih dvadeset godina ostvaren je značajan angažman “Šidprojekt” doo Šid na poslovima inženjeringa i izgrađeno je više objekata raznih namena:

  • poslovna zgrada u kojoj je sedište preduzeća “Šidprojekt” doo Šid,

  • trgovačko—poslovni centar u Šidu,

  • više stambeno poslovnih zgrade u Šida i niz porodičnih stambenih zgrada u Šidu,

  • kompleks novog groblja “Barunovac” u Rumi sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Od osnivanja 1979. godine do danas “Šidprojekt” doo Šid prati liniju uspeha zasnovanog na permanentnom unapređenju poslovanja putem razvijanja saradnje sa investitorima, drugim projektnim kućama, naučnim ustanovama i institutima, dinamičnom tehničko-tehnološkom razvoju i praćenju savremenih trendova i dostignuća, stalnom obrazovanju zaposlenih i kontinuitetu znanja i iskustva.

U otežanim ekonomskim uslovima prethodnih godina “Šidprojekt” doo Šid je uspeo da zadovolji zahteve investitora, uskladi svoju organizovanost i učvrsti veze i uzajamno poverenje sa srodnim preduzećima, izvođačima radova i dobavljačima materijala.

“Šidprojekt” doo Šid je kompanija koja poseduje legalizovane softverske pakete za rad: Microsoft Windows i Microsoft Office, AutoCAD, Revit, Arm Cad, Tower, SOFTDESK , PLATEIA i MARS …

U skladu sa opredeljenjem za stalno unapređivanje poslovanja u “Šidprojekt” doo Šid uveden je integrisani sistem menadžmenta  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2011,  sertifikovan od strane TÜV NORD.

Politika kvaliteta zasnovana na težnji da se kvalitet usluga koje pruža, izjednači sa kvalitetom usluga vodećih preduzeća iz oblasti projektovanja i inženjeringa i da svi procesi u »ŠIDPROJEKT« DOO budu usklađeni sa principima zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Za ostvarenje ovih ciljeva, potrebno je da svi zaposleni uzmu učešća u zajedničkim nastojanjima i zalaganjima za stalnim unapređenjem u procesu pružanja usluga. U »ŠIDPROJEKT« DOO verujemo da je ovo pravi put ka ostvarenju naše želje i obezbeđenju konstantnog rasta i razvoja.

“Šidprojekt” doo Šid dobitnik je Plakete Privredne komore Vojvodine za značajna privredna ostvarenja u Vojvodini za 1998. godinu, Plakete Privredne komore Srema za značajna privredna ostvarenja 2004. i 2008. godinu, a direktor “Šidprojekt” doo Šid dobitnik je Plakete Privredne komore Srije 2009. godine za postignute rezultate u razvoju i unapređenju privrede.

 Misija “Šidprojekt” doo Šid je da obezbedi održiv razvoj, rast i profitabilnost preduzeća, da ojača ime i ugled na svim tržištima, razvija ljudske resurse i unapređuje radno okruženje vodeći poslove u duhu saradnje i partnerstva.

Vizija nam je da razvijemo poslovni sistem sa zadovoljnim zaposlenima koji će preduzeću omogućiti da daje doprinos društvenoj zajednici i da bude jedan od lidera u projektovanju, inženjeringu, izgradnji i upravljanju projektima, partner investitora i integralni deo njihovog uspeha.

Sve navedeno moguće je realizovati kroz vreme povećanjem obima poslovanja, kompetentnosti i konkurentnosti, geografskom diversifikacijom tržišta uz trajno prisustvo i relizacijom ciljeva iz strateškog plana “Šidprojekt” doo Šid.