Prostorno i urbanističko planiranje

“Šidprojekt” DOO vrši izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a to su:

 1. Planski dokumenti;
 2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova;
 3. Urbanističko-tehnički dokumenti.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji (‘’Sl. Glasnik RS’’, br. 72/09,81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13- odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18), planski dokumenti su prostorni i urabnistički planovi.

Prostorni planovi su:

 1. Prostorni plan Republike Srbije;
 2. Regionalni prostorni plan;
 3. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave;
 4. Prostorni plan područja posebne namene.

Urbanistički planovi su:

 1. Generalni urbanistički plan;
 2. Plan generalne regulacije;
 3. Plan detaljne regulacije.

Urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata:

 1. Urbanistički projekat;
 2. Projekat preparceacije i parcelacije;
 3. Elaborate geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela I spajanje dve susedne parcele istok vlasnika.

Referenc lista usluga prostornog i urnabističkog planiranja je bogata i obuhvata  veliki broj urađenih urbanističkih projekata, planova generalne i detaljne regulacije, projekata preparcelacije i parcelacije itd.