Niskogradnja

Osnovni zahtev pri projektovanju i izgradnji savremenih puteva je bezbednost korisnika u uslovima intenzivnog i teškog saobraćaja. Takođe, kod gradnje puteva treba težiti ekonomičnosti, što znači da troškovi građenja, održavanje i eksploatacija treba da budu što manji. Danas treba tim principima dodati još jedan veoma bitan zahtev, a to je zaštita čovekove okoline. Sve ove zahteve moguće je ispoštovati jedino ukoliko se o njima vodi računa već u procesu planiranja i projektovanja. Projektovanje puteva  čini ključni deo infrastrukture”Šidprojekta”. Sa integrisanim pristupom glavnim urbanim strategijama i masterplanu uopšte, naši projektanti su stručnjaci koji rade na veoma ambicioznim projektima i na nekim od najvažnijih poslova visokog profila. Putevi i ulice čine značajan deo prepoznatljivih projekata ”Šidprojekta”. Mi nastavljamo da dizajniramo puteve i pridruženu infrastrukturu u širokom spektru sektora i za javne i privatne klijente. Mi smo u stanju da primenimo odgovarajuće veštine na pravom projektu, koristeći iskustvo i stručnost našeg tima, uključujući ovlaštene inženjere za dizajn i konsultacije, a savet je obezbijeđen na vreme i na konstantno visokom nivou. Prilikom uručenja orientira projekta, prepoznajemo da su putevi i ulice značajan deo javnog domena kao i popratna infrastruktura. Projekti koji se isporučuju u velikoj meri se razlikuju u pogledu veličine, od male lokalne infrastrukture do masterplana čitavog autoputa sa  okosnicama za neki grad ili region. Podjednako smo uključeni u sve faze u toku života projekta,  od planiranja, dizajniranja kroz studije izvodljivosti za novu šemu, kroz projektovanje i izgradnju po fazama, do predaje klijentu gotove, potpuno završene infrastrukture ili konstrukcije. Kroz izvesno iskustvo postali smo stručnjaci za projektovanje, izgradnju i održavanje mostova, tunela i vijadukta. Poznavanjem procesa dizajniranja, zajedno sa našim iskustvom u ovom domenu osiguravamo da se isporuče praktična infrastrukturna rešenja koja blisko podudaraju težnjama naših klijenata.     Osnovna delatnost sektora niskogradnje je izrada tehničke dokumentacije za projektovanje puteva i sve nivoe detaljnosti ( generalni, idejni, glavni, projekti izvedenog stanja i studije opravdanosti ). Izrada tehničke dokumentacije u okviru ovog sektora se bazira na primeni savremene informacione tehnologije i softvera kao što su: AutoCAD 2013, Softdesk, Gavran i Plateia 9… Među brojnim poslovnim saradnjama važno je pomenuti: -Republičku direkciju za puteve za koju je ”Šidprojekt” izradio brojnu projektno-tehničku dokumentaciju: rehabilitacije kolovoza magistralnih i regionalnih puteva, rekonstrukcije kolovoza, obnove i nadogradnje kolovoza, glavne projekte rehabilitacije puteva, kao i elaborate o uslovima projektovanja, -Zavod za izgradnju Novi Sad rekonstrukcije i izgradnje niza gradskih ulica u Novom Sadu, -Javno preduzeće Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Stara Pazova, Pećinci …rekonstrukcije gradskih ulica i lokalnih puteva. Takođe važno je pomenuti Upravu Carina, Beograd za koga je izrađena projektno tehnička dokumentacija za granične prelaze Sremska Rača, Badovinci, Trbušnica, Bajina Bašta, Gostun, Kotroman, Mehov Krš, kao i tri velika robnocarinska terminala Sombor, Šabac i Kruševac. Svi projekti propraćeni su glavnim projektima saobraćajne signalizacije. U sektoru niskogradnje su 9 zaposlenih, od kojih su: · 4 odgovorna projektanata diplomirani inženjeri građevine; · 2 odgovorna projektanata diplomirani inženjeri saobraćaja; · 1 projektanta diplomirani inženjeri građevine; · 2 građevinska tehničara. Delatnost sektora za projektovanje puteva odvijaju se u prostorijama ”Šidprojekta”, u Šidu i dve ekspoziture u Rumi i Novom Sadu.