Izrada tehničke dokumentacije

Poslovni kompleks u Krasnodaru, Rusija

’Šidprojekt’’ doo vrši usluge izrade tehničke dokumentacije, što podrazumeva skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Tehnička dokumentacija sadrži uređeni skup tekstualnih, numeričkih i grafičkih priloga, odnosno dokumenata i projekata koji se izrađuju u cilju utvrđivanja lokacijskih, funkcionalnih, tehničkih i oblikovnih karakteristika objekta, načina građenja objekta i izvođenja radova i kojom se obezbeđuje usklađenost sa lokacijskim uslovima, važećim propisima, standardima i normativima.

Tehnička dokumentacija sadrži projekte koji se izrađuju u delovima, prema oblastima:

  1. arhitektura;
  2. konstrukcija i drugi građevinski projekti;
  3. hidrotehničke instalacije;
  4. elektroenergetske instalacije;
  5. telekomunikacione i signalne instalacije;
  6. mašinske instalacije;
  7. tehnologija;
  8. saobraćaj i saobraćajna signalizacija;
  9. spoljno uređenje sa sinhron-planom instalacija i priključaka, pejzažna arhitektura i hortikultura;
  10. pripremni radovi (rušenje, zemljani radovi, obezbeđenje temeljne jame).

Kontrola tehničke dokumentacije

Pored izrade tehničke dokumentacije vršimo i njenu kontrolu.

Tehnička kontrola obuhvata proveru: usklađenosti sa svim uslovima i pravilima sadržanim u lokacijskim uslovima; usklađenosti sa Zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; međusobne usklađenosti svih delova tehničke dokumentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničko-tehnoloških rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih materijala; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte, kao i usklađenosti sa predviđenim merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat.

Ozakonjenje

Pod terminom ozakonjenja objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.

„Šidprojekt“  vrši i izradu tehničke dokumentacije u procesu ozakonjenja što obuhvata izradu Izveštaja o zatečenom stanju bespravno izvedenog objekta. Imamo zavidno iskustvo u ovoj oblasti i omogućavamo vam da do neophodne dokumentacije dođete u veoma kratkom roku.

Upravo zato oformili smo stručni tim kojim nudimo kompletnu uslugu ozakonjenja objekata po sistemu sve na jednom mestu.

Imate priliku na jednom mestu dobiti kompletnu uslugu i na taj način uštediti Vaše dragoceno vreme i novac!