Izrada studija

’’Šidprojekt’’ doo se bavi izradama:

  • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i
  • Studije opravdanosti.

Studije o proceni uticaja na životnu sredinu:

Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na životnu sredinu. U tu svrhu, naši timovi stručnjaka pružaju celokupnu uslugu pri izradi studija o proceni uticaja i izrađuju odgovarajuće, Zakonom o proceni uticaja, predviđene dokumente. Celokupan proces procene uticaja, vodimo od početka do kraja, što pored ostalog podrazumeva: javnu prezentaciju Studije, učešće u javnoj raspravi i odbranu Studije pred stručnom komisijom.

Stručni timovi  “Šidprojekta” su izradili i sproveli, u skladu sa Zakonom o proceni uticaja, više studija o proceni uticaja na životnu sredinu, od kojih pominjemo samo neke:

  • Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u prigradskom naselju Laćarak, severno od regionalnog puta R-103, Opština Sremska Mitrovica
  • Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u prigradskom naselju Laćarak, južno od regionalnog puta R-103, Opština Sremska Mitrovica
  • Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u istočnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi, na kat. parc. br. 4810/5, 4810/6, 4810/7, 4810/8, 4813/8, 4813/10, 4813/12, 4813/14, 4813/17, 4870, 4871, k.o. Stara Pazova, i na kat. parc. br. 2795/2 i 27191/7, k.o. Stari Banovci
  • Studija o proceni utucaja na životnu sredinu projekta benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Šidu, na kat. parc. 5823/1 k.o. šid, potes Anište, na državnom putu dugog reda (regionalni put) R – 103, na km 3+801,54

Studije opravdanosti

Takođe, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  “Šidprojekt” izradio je niz idejnih i glavnih projekta sa studijama opravdanosti za objekte koji su kulturna dobra od izuzetnog značaja, po kojima su izvedeni radovi na izgradnji od kojih će se pomenuti samo:

  • Izrada projektno tehničke dokumentacije za ugradnju putničkog lifta u objekat Gradske kuće u Subotici;
  • Izrada projektno tehničke dokumentacije za posetioce Odvraćenica u okviru Parka prirode Golija, na kp.br. 1/1, 1/2, 1/3 i 16 KO Radaljica;

NISKOGRADNJA

Takođe, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  “Šidprojekt” izradio je niz idejnih i glavnih projekta sa studijama opravdanosti za priključenje kompleksa i pojedinačnih objekata na državne puteve prvog i drugog reda, kao i na autoput, po kojima su izvedeni radovi na izgradnji.