Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za dogradnju farme junadi u kompleksu ZZ ''Ratar'' Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ,, izgradnja fekalne kanalizacije u prigradskom naselju Laćarak, južno od regionalnog puta R-103''

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Studija o proceni uticaja projekta ,, izgradnja fekalne kanalizacije u prigradskomnaselju Laćarak, severno od regionalnog puta R-103, čija realizacija se planira na katastarskoj opštini Laćarak, opština Sremska Mitrovica'' na životnu sredinu

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila u Šidu, na kat. parceli 5831/1 KO Šid, potes Anište, na državnom putu drugog reda (regionalni put) R-103, na km 3+081,54

  • Lokacija: Šid
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fekalne kanalizacije u istočnoj radnoj zoni u Staroj Pzovi, na kat. parceli br. 4810/5, 4810/6, 4810/7, 4810/8, 4813/8, 4813/10, 4813/12, 4813/14, 4813/17, 4870, 4871 k.o. Stara Pazova, i na kat. parceli br. 2795 i 27191/7, k.o. Stari Banovci

  • Lokacija: Stara Pazova
Učitaj još